ประวัติความเป็นมาของบริษัทชาเตอร์แวลูเอชั่นแอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทครั้งแรกในชื่อ บริษัท ชาเตอร์เซอร์เวเยอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ เมษายน2534ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105534038884ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบริษัท ชาเตอร์แวลูเอชั่นแอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อ ตุลาคม 2553 จนถึงปัจจุบัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการประเมินมูลค่่าทรัพย์สินมากกว่า 20 ปีมีสาขากระจายอยู่ตามภูมิภาคทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการของบริษัทจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายชัยรัตน์ ไกรเลิศศิลป์                            2.นายวิระพัฒน์ วงศ์ราชนันท์
3.นายสมชาย บุญนิกรวรวิทย์                         4.นายนัฎฐชัย สุขเกษม
5.นายปรีชา แหสมุทร

 
2011 Copyright ©  by charter.co.th All Rights Reserved
บริษัทชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1271,1273 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400