การตรวจสอบ
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินทุกฉบับ เพื่อความถูกต้อง และอนุมัติราคาประเมิน มูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบตามสายงาน และลงนามในรายงานร่วมกัน ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคา ผู้ประเมินหลัก และกรรมการผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการตรวจสอบและการอนุมัติราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 1. ผู้สำรวจและประเมินราคา : เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายงานประเมินราคา ทำหน้าที่สำรวจและประเมินราคาตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ เรียบเรียงรายงาน เอกสารประกอบรายงาน กระดาษทำการ และลงนามในรายงาน
 2. ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคา : เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับขั้นอาวุโส มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารและการจัดการงานประเมินฯ ได้เป็นอย่างดี มีภาวะความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่มอบหมายงานให้กับผู้สำรวจ และประเมินราคา ให้คำแนะนำในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินราคา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานตามวัตถุประสงค์ สมมุติฐานและวิธีการประเมินราคา ตรวจสอบเอกสารประกอบการประเมินราคาและกระดาษทำการ ให้ความเห็น ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมถึงการสำรวจเพิ่มเติม ซึ่งอาจมอบหมายให้กับผู้สำรวจและประเมินราคาอื่น และนำเสนอต่อ ผู้ประเมินหลักเพื่ออนุมัติ
 3. ผู้ประเมินหลัก : เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำถึงเทคนิค และวิธีการประเมินราคา ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของรายงาน สรุปและอนุมัติราคาประเมิน และลงนามผู้ประเมินหลักในรายงาน บริษัทฯ กำหนดผู้ประเมินหลักสำหรับอนุมัติราคาประเมิน มูลค่าทรัพย์สินตามระดับชั้นที่ได้รับความเห็นชอบ จากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
 4. กรรมการผู้รับมอบอำนาจ : ทำหน้าที่ตรวจสอบภาพรวมสุดท้าย รับรองราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และลงนามรายงาน
คณะกรรมการพิจารณามูลค่าทรัพย์สิน : ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทำหน้าที่ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาและอนุมัติราคาประเมิน

การควบคุมงานคุณภาพ
 • บริษัทใช้ระบบ Work Flow บนคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทำงาน ตั้งแต่การรับงานจนปิดงาน เพื่อติดตามงานในแต่ละขั้นตอน
 • อนุมัติราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยกรรมการพิจารณามูลค่าทรัพย์สิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก
 • บริษัทจัดเก็บข้อมูลงานประเมินราคาลงฐานข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • บริษัทจัดเก็บข้อมุลทั้งในรูปแบบเอกสาร และสแกนเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดเก็บที่สมบูรณ์และค้นหาได้สะดวก
 • บริษัทจัดให้มีการอบรมทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตราฐานจรรยาบรรณวิชาชีพในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • บริษัทพัฒนาระบบการทำงาน และจัดทำรูปแบบรายงานให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทบันทึกและควบคุมงานแก้ไขตามขั้นตอนการทำงาน โดยจัดให้มีการอนุมัติจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน
บริษัทกำหนดสิทธิการทำงานบนโครงข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูล(Backup) ทั้งใน(Onsite) และนอกสถานที่(Outsite)

2011 Copyright ©  by charter.co.th All Rights Reserved
บริษัทชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1271,1273 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400