งานบริการตรวจสอบอาคาร

บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง กําหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และสามารถให้บริการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและวุฒิบัตร

 • ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบอาคาร
 • วุฒิบัตรผู้ตรวจตอบอาคาร
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ

อาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายมี 9 ประเภท ดังนี้

 • อาคารสูง (อาคารที่ความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)
 • อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่รวมกันทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป)
 • อาคารชุมนุมคน (ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป หรือพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป)
 • โรงมหรสพ (อาคารหรือส่วนใดของอาคาร ใช้เพื่อการแสดงรื่นเริงเป็นปกติธุระ)
 • โรงแรม ( โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป)
 • อาคารชุด (อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม พื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.)
 • อาคารโรงงาน (โรงงานที่สูงกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.)
 • สถานบริการ (สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม.ขึ้นไป)
 • ป้าย (สูงมากกว่า 15 ม. พื้นที่มากกว่า 50 ตร.ม. หรือติดบนอาคารพื้นที่มากกว่า 25 ตร.ม.)

ประเภทการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

 • การตรวจสอบใหญ่ เป็นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายละเอียดการตรวจสอบให้กระทําทุกระยะ 5 ปี
 • การตรวจสอบประจําป ีเป็นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ประกอบของอาคารประจําปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทําขึ้น ให้กระทําในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่เป็นประจําทุกปี

 

 
2011 Copyright ©  by charter.co.th All Rights Reserved
บริษัทชาเตอร์ แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1271,1273 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400